S&P 500 Giảm, Biden Dẫn Trước Trump, Trung Quốc Công Bố Kế Hoạch Phát Triển Ngành Chip Mới - FX Việt